loading

Společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. se sídlem Terezie Brzkové 942/15, 318 00 Plzeň, IČO: 04565975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31921 („společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. “) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o.  zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. (www.zp-skvrnany.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

 1. Zpracování protokolových souborů
  1. V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
  2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.
  3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
   • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
   • IP-adresa;
   • datum přístupu a doba přístupu;
   • případný dotaz návštěvníka;
   • kód odpovědi http;
   • přenášené skupiny dat;
   • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 2. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů, reklamací a post-marketingových studií
  1. Společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. nebo na smluvní distributory v jednotlivých regionech, obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.
  2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. bude společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. nebo smluvnímu distributorovi v jednotlivých regionech dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. nebo smluvní distributor v jednotlivých regionech nebyli schopni dotazy či požadavky vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.
  3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. nebo smluvní distributoři v jednotlivých regionech zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. reklamaci vyřídit.
  4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. sama anebo pověří třetí osobu, zvláště smluvního distributora v daném regionu a také poskytovatele webového rozhraní. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@lastrona.cz.
 3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
  1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
  2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
  3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Informace o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů
  4. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
  5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.
  6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
  7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
  9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.
 4. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
  1. V případě, že společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:
   • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovává,
   • právo na opravu jeho zpracovávaných osobních údajů;
   • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
   • právo na omezení zpracování osobních údajů;
   • právo na přenositelnost osobních údajů;
   • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).
  2. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).
  3. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 5.
  4. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
  5. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů
   1. Správcem osobních údajů zpracovaných dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je společnost: Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o.
    IČO: 04565975
    Sídlo: Terezie Brzkové 942/15, Skvrňany, 318 00 Plzeň
    Zápis v OR: vedeném krajským soudem Plzeň, oddíl C, vložka 31921
    Tel.: 777 85 85 45
   2. Společnost Zdravotnické potřeby Skvrňany s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy poverenec.gdpr2@gmail.com .

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.